Audio kázání

Přednáška (Misie v dnešní době) 8.9.2013- Jindřich Halama.wma (7683722)
1Starší mezi vámi napomínám, sám také starší, svědek utrpení Kristových i účastník slávy, která se má v budoucnu zjevit: 2Starejte se jako pastýři o Boží stádce u vás, ne z donucení, ale dobrovolně, jak to Bůh žádá, ne z nízké zištnosti, ale s horlivou ochotou, 3ne jako páni nad těmi, kdo jsou...
Efezským 5, 14b Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus. 1. Tesalonickým 5, 6  Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví.   25.8.2013 Kázání - Daniel Vacovský.wma (5734922)  
19Téhož dne večer – prvního dne po sobotě – když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl: „Pokoj vám.“ 20Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána. 21Ježíš jim znovu řekl: „Pokoj vám....
5Neboj se, já budu s tebou. 4.8.2013 Kázání - Daniel Vacovský.wma (5882122)
7Pověz mi ty, kterého tolik miluji, kde budeš pást, kde necháš odpočívat stáda za poledne! Proč musím být jako zahalená poběhlice při stádech tvých druhů? 8„Jestliže to sama nevíš, nejkrásnější z žen, vyjdi po šlépějích stád a kůzlátka svá pas u pastýřských kolib.“   21.7.2013 Kázání -...
22Ježíš mu řekl: „Jestliže chci, aby tu zůstal, dokud nepřijdu, není to tvá věc. Ty mne následuj!“   7.7.2013 Kázání - Daniel Vacovský.wma~1.wma (5408522)    
25Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také řídit. 26Nehledejme prázdnou slávu, nebuďme jeden k druhému vyzývaví, nezáviďme jeden druhému. 1Bratří, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím Duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dej...
8Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko.   23.6.2013 Kázání - Daniel Vacovský.wma (6534922)
14Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou. 9.6.2013 Kázání - Daniel Vacovský.wma (6118922) 
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>

Kontakt

Ochranovský sbor při ČCE Potštejn Shromáždění v 9:30 každou neděli v kostele (v zimním období na faře).
Od 9:00 se scházíme k chvalám a modlitbám.
Ve středu od 18:00 je biblická a modlitební hodina.

Českých bratří 10
Potštejn
517 43