Audio kázání

1Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi.   4.5.2014 Kázání - Daniel Vacovský.wma (6083744)
9Jozue tedy řekl synům Izraele: „Pojďte sem a slyšte slova Hospodina, vašeho Boha.“ 10Pak pokračoval: „Podle toho poznáte, že je mezi vámi živý Bůh: dozajista před vámi vyžene Kananejce, Chetejce, Hivejce, Perizejce, Girgašejce, Emorejce a Jebusejce.11Hle, Truhla smlouvy Pána vší země přechází...
1„Nermuťte se v srdcích. Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2V domě mého Otce je mnoho pokojů. Kdyby to tak nebylo, řekl bych vám to. 3Jdu, abych vám připravil místo. Až odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já.    6.4.2014...
1Plný Ducha svatého vrátil se Ježíš od Jordánu; Duch ho vodil po poušti   9.3.2013 Kázání - Daniel Vacovský.wma (6099744)
V sobotu učil v jedné synagóze.11Byla tam žena, která byla stižena nemocí už osmnáct let: byla úplně sehnutá a nemohla se vůbec napřímit. 12Když ji Ježíš spatřil, zavolal ji a řekl: „Ženo, jsi zproštěna své nemoci“ a vložil na ni ruce; 13ona se ihned vzpřímila a velebila Boha. 14Avšak představený...
1Proto ať nás všichni pokládají za služebníky Kristovy a správce Božích tajemství. 2Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným.    15.12.2013 Kázání - Daniel Vacovský.wma (5789344)
Chválu vzdávám Hospodinu celým srdcem, v kruhu přímých, v shromáždění.   20.10.2013 Kázání - Daniel Vacovský.wma (7616544)
30 a kdo se mnou neshromažďuje, rozptyluje.   13.10.2013 Kázání - Daniel Vacovský.wma (5846922)
9Tak má Boží lid pravý sobotní odpočinek   22.9.2013 Kázání - Daniel Vacovský.wma (4950922)
15Semeno v dobré zemi jsou ti, kteří uslyší slovo, zachovávají je v dobrém a upřímném srdci a s vytrvalostí přinášejí úrodu.   15.9.2013 Kázání - Daniel Vacovský.wma (6400522)
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>

Kontakt

Ochranovský sbor při ČCE Potštejn Shromáždění v 9:30 každou neděli v kostele (v zimním období na faře).
Od 9:00 se scházíme k chvalám a modlitbám.
Ve středu od 18:00 je biblická a modlitební hodina.

Českých bratří 10
Potštejn
517 43